Rejestracja samochodu

Końcowym etapem jest rejestracja samochodu, którą przeprowadza się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zameldowania. Należy pamiętać, że sprawy związane z rejestracją pojazdu w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.

Formalności przy okienku w urzędzie związane z rejestracją samochodu mogą zająć 15-30 min., do tego musimy doliczyć czas oczekiwania w kolejce (chyba, że nasz wydział komunikacji oferuje rejestracje on-line na konkretną godzinę). Dlatego nie warto zjawiać się z dokumentami tuż przed zamknięciem urzędu. Lepiej wybrać też inny dzień, niż poniedziałek, bo po weekendowych giełdach samochodowych zazwyczaj jest wielu chętnych do rejestracji aut, co znacznie wydłuży czas oczekiwania.

Wymagane dokumenty

W wydziale komunikacji do rejestracji samochodu niezbędne będą następujące dokumenty:

– wypełniony wniosek o rejestrację pojazdu,
– dowód własności pojazdu, np. umowa kupna lub faktura (jeśli jest w języku obcym – przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego),
– dowód rejestracyjny auta, a w przypadku państw nie będących członkiem UE – inny dokument potwierdzający rejestrację,
– dotychczasowe tablice rejestracyjne,
– karta pojazdu – o ile samochód ją posiada,
– zaświadczenie o wniesieniu opłaty akcyzowej lub potwierdzenie zwolnienia z opłaty, a w przypadku aut spoza UE – dowód wniesienia opłaty celnej przewozowej oraz opłaty unijnego podatku VAT,
– potwierdzenie pozytywnego wyniku badania technicznego – czasami wymagane jest uzupełnienie informacji w dokumencie o rok produkcji auta i nacisk na osie w kN. W przypadku aut spoza UE wymagane jest także zaświadczenie o dopuszczeniu do ruchu.

Dokumenty w języku obcym powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski, wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Przy załatwianiu formalności niezbędne będą:
– dokument potwierdzający tożsamość właściciela auta, a w przypadku zakupu dokonywanego przez firmę – aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest także zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Jeśli formalności załatwiane są w czyimś imieniu, niezbędne jest też stosowne upoważnienie.

Wymagane opłaty

Opłata rejestracyjna wynosi 256 zł. Składają się na nią:

  • opłaty za dwie tablice rejestracyjne,
  • dowód rejestracyjny,
  • kartę pojazdu,
  • pozwolenie czasowe,
  • znaki legalizacyjne,
  • nalepka kontrolna
  • opłaty ewidencyjne.

W dniu rejestracji należy także zakupić obowiązkowe ubezpieczenie OC.